Rolnicy prowadzący swoje gospodarstwa rolne, w zdecydowanej większości obowiązani są do wykupienia niektórych polis ubezpieczeniowych. Reguluje to wszystko bardzo szczegółowo Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, do której tekstu w tym zakresie odsyłamy. Warto jednakże chociażby pobieżnie poznać podstawowe zasady związane z ubezpieczeniami rolniczymi. Tak, żeby w podstawowym zakresie, wiedzieć, kiedy i które z nich należy wykupić obowiązkowo, a które są dobrowolne. Musimy bowiem pamiętać, iż w wielu przypadkach będą to po prostu obowiązkowe ubezpieczenia dla rolników.

Czy obowiązkowe ubezpieczenia dla rolników są kosztowne?

To oczywiście jest uzależnione od wielu kwestii. Przede wszystkim od tego, jakiego rodzaju ubezpieczenia dane gospodarstwo będzie potrzebować. Można bowiem zawsze zdecydować się na najtańsze pakiety każdego obowiązkowego ubezpieczenia. Niemniej jednak nie zawsze będzie to rozwiązaniem wystarczającym w danym przypadku. Dlatego też, koniecznie należy przeprowadzić wnikliwą analizę potrzeb konkretnego gospodarstwa. Na jej podstawie będzie można dopiero określić jakiego rodzaju ubezpieczenia i jak kosztowne należy wykupić.

Warto jednakże wiedzieć, które z ubezpieczeń należy wykupić tak czy tak, bowiem są one w pełni obowiązkowe. Będą to dwa rodzaje polis ubezpieczeniowych:

  • ubezpieczenie OC dla gospodarstwa rolniczego – niezbędne w przypadku, kiedy w toku prowadzenia prac związanych z gospodarstwem dojdzie do wyrządzenia szkód na rzecz osób trzecich. W takich przypadkach ubezpieczenie będzie pokrywać koszty wypłaty zadośćuczynienia dla osób poszkodowanych.
  • Ubezpieczenie zabudowań rolnych – zapewniające zabezpieczenie na wypadek ewentualnych zdarzeń losowych takich jak: huragan, pożar, powódź, itp.

Pozostałe ubezpieczenia i ich znaczenie.

Poza wspomnianymi dwoma ubezpieczeniami, które są obowiązkowe dla rolników prowadzących gospodarstwa o powierzchni powyżej 1 hektara, którzy opłacają w całości lub części podatek rolny, są jeszcze inne formy ubezpieczeniowe. Niektóre także są obowiązkowe, a niektóre w zależności od pewnych okoliczności. Szczególnie dwie polisy sa tutaj bardzo istotne z punktu widzenia każdego gospodarstwa rolnego.

Jako obowiązkowe ubezpieczenia dla rolników należy także wymienić:

  • Ubezpieczenie OC pojazdów rolniczych – które jest dokładnie odpowiednikiem ubezpieczenia OC dla posiadaczy pojazdów samochodowych. Każdy bowiem pojazd, poruszający się po drogach publicznych powinien mieć wykupione ubezpieczenie OC.
  • Ubezpieczenie upraw rolnych – które jest obowiązkowe jedynie w przypadku, kiedy dany rolnik korzysta z dopłat bezpośrednich. W tym przypadku będzie on zobowiązany do ubezpieczenia co najmniej połowy swoich upraw, pod groźbą utraty prawa do dopłat bezpośrednich.

Mamy więc stosunkowo sporo różnych ubezpieczeń rolniczych, z których niektóre to obowiązkowe ubezpieczenia dla rolników, a pozostałe dobrowolne, bądź obowiązkowe w pewnych okolicznościach. Warto więc o tych kwestiach pamiętać, szczególnie w przypadku rolników prowadzących swoje gospodarstwa.